Aker Brygge
Instagram Facebook

Dagens Aker Brygge

Første byggetrinn av dagens Aker Brygge ble ferdigstilt i 1986. Det ble etablert en spennede bydel med basis i et nedlagt skipsverft midt i Oslo by.

Det spesielle med Aker Brygge er mangfoldet. Her bor det flere hundre familier, single så vel som pensjonister. Her arbeider flere tusen mennesker innenfor bank, finans og rådgivning, butikker, restaurantvirksomhet, kultur og underholdning. Et spennende og interessant samspill er utviklet mellom de ulike eier- og brukergrupperingene.

Området inneholdt skipsverft og mekanisk industri - Aker Mekaniske Verksted AS - frem til 1982 og ble fra 1985 utviklet som tidenes største samlede eiendomsprosjekt i Oslo. Utviklingen av Aker Brygge ble initiert av eieren av skipsverftsområdet, Aker a.s.

Gjennom sitt heleide datterselskap Aker Eiendom a.s ble utbyggingsselskapet Aker Brygge ANS, hvor Aker hadde 75% og Den norske Bank 25% av eierinteressene etablert for å forestå byggeherrerollen. Etter fire byggetrinn med fire helt adskilte organisasjoner for gjennomføring, sto første byggetrinn ferdig i 1986 og annet byggetrinn ferdig i 1989. Tredje byggetrinn, som ble solgt ut fra Aker Brygge ANS og fullført av DnB gjennom datterselskapet Stranden AS, sto ferdig i 1991. Fjerde byggetrinn i regi av Storebrand ble ferdigstilt i 1998. Utbyggingen av området har vesentlig skjedd ved sanering av uhensiktsmessige bygg og bygging av nytt, men også ved rehabilitering og ombygging av to av de sentrale byggene på verftsområdet.

Aker Brygge i dag

Underveis i utbyggingen og etter fullførelse ble eiendommene suksessivt overdratt til nye eiere, dels ved overdragelse av hele bygninger, men først og fremst gjennom seksjonering og salg av enkeltseksjoner. Eierne av seksjonene utgjøres i dag dels av større selskaper som Norwegian Property, DnB, Storebrand, Vital, og Kommunal Landspensjonskasse, dels av en rekke mindre bedrifter og dels av en rekke privatpersoner.

Aker Brygge- området består i dag av 13 separate eiendommer, hvorav 9 er seksjonerte til i alt 823 eierseksjoner. Eiendommene er knyttet til hverandre gjennom et omfattende avtaleverk som gjør Aker Brygge til en ny bydel i Oslo som er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. En rekke vel tilrettelagte bruksområder og arrangementer utvikles i samarbeid mellom næringsinteresser, boligeiere og kulturkrefter, noe som gir en totalitet og et liv vi alle setter pris på. Mange oppgaver som normalt er kommunale er overtatt av Aker Brygge-eiendommene. Administrasjon av avtaleverkene og gjennomføring av oppgavene foretas gjennom det felleseiede selskapet Bryggedrift AS.

Aker Brygge har blitt et mønster til etterfølgelse for mange andre havnebyer i Europa og de øvrige kontinenter, noe også de mange henvendelser og besøk vi mottar fra hele verden er et uttrykk for. Etter verftskrisene, hvor skipsverftene med beliggenhet midt i byen etterhvert ble for små og mistet aktualitet, har det vært av vesentlig betydning å finne en annen utnytting av de sentrale arealer og å etablere nye arbeidsplasser til erstatning for de som falt bort. Gledelig er at mer enn dobbelt så mange mennesker har sin arbeidsplass på Aker Brygge i dag sammenliknet med under skipsverftets storhetstid.

Aker Brygge er som bydel blitt en av Oslos viktigste severdigheter med sine bilfrie arealer og rik på opplevelser for alle som vil besøke de 60 butikkene, tjenestene og serveringsstedene eller de mange festivaler og kulturtilbud. De høye kvaliteter på kontorarealene og det særdeles velfungerende bomiljø er også gjenstand for mye oppmerksomhet. Årlig registreres mer enn 12 millioner mennesker som legger sitt besøk til Aker Brygge.Utvklingen av Aker Brygge har gitt Oslos befolkning en ny mulighet til å møte fjorden på en positiv måte noe som igjen har skapt et stort engasjement i befolkningen i forholdet til hvordan den videre utvikling og forvaltning av strand -og havnesonene i Oslo skal foregå. Det er Aker Brygge-områdets ønske at den videre utvikling skjer i balansert samarbeid mellom kommune, næringsinteresser, kulturinteresser og beboerinteresser.

Aker Brygge-området består av 260,000 m2 eiendomsmasse som bl.a. inneholder:  

Fremtidens Aker Brygge

Aker Brygge går spennende tider i møte med store ombygnings- og utviklingsplaner for å gjøre området enda bedre for de som bor og jobber og naturligvis for alle de som besøker oss. Les mer her.

Del på: