28
mai
11
jun

Dyrk dine egne Microgreens!

Dyrk dine egne Microgreens!

Dette kurset lærer deg om ulike typer Microgreens. Du vil få kunnskap om og erfaring med ulike frø og deres behov. Du vil lære om så- og spireprosessen i forhold til disse og få kunnskap om hvordan man skaper et godt vekstmiljø for vellykket avling.

God planlegging og riktige valg er viktige elementer for å lykkes.

Kurset er lagt opp over 2 tirsdagskvelder på 1,5 timer med oppmøte på Aker Brygge og avsluttes med en samling på zoom. Zoom samlingen er for å gi deltakerne en god anledning til erfaringsutveksling fra kurset og egen hjemmedyrking prosess. Det vil også opprettes en facebook gruppe for Q&A’s og inspirasjon underveis.

Deltakerne vil få utdelt dyrkebokser samt frø og vekstmedium til bruk gjennom kurset. Man vil ha Microgreens både hjemme og ivaretatt på gården*. Dette gir et unikt og bredt erfaringsgrunnlag samt fleksibilitet i læringsprosessen.

Intensjonen med kurset er at du får kunnskap og erfaring nok til å kunne ta gode valg og etablere gode vaner for å berike kostholdet ditt med levende vekster hele året! “Det er magisk å se små frø vokse til smakfulle microgreens fulle av næring”

Kursholder er Anne-Kristine Tischendorf, eier og daglig leder av Aker Brygge Urban Farm: “Min røtter er både i dans, ur-kultur og healing tradisjoner samt internasjonal helse- og velferdspolitikk før jeg ble gartner. På dette kurset gleder jeg meg til å dele av min erfaring med Microgreens, urbant landbruk og helsebevissthet. Naturen har alltid vært en kilde til inspirasjon for meg.”

*Undervisningen vil være både på engelsk og norsk ved behov!

1. 28. mai; De små og raskt voksende:

Reddik Rambo, Daikon og China Rose

Det er lagt opp til at deltakerne på første samling sår et utvalg av reddik som

blir stående under vekstlys på gården* frem til andre samling. De får en dyrke

boks med hjem og gjør reddik prosessen på egen hånd hjemme.

2. 11. juni; De krydrede med frø hatter:

Koriander, fennikel og orientalsk vårløk

På andre samling får man en ny dyrkeboks og sår krydder microgreens som

blir stående under vekstlys på gården. Disse urte microgreens kan hentes

etter 2-3 uker. Alle får med frø til egen hjemmedyrking, også.

Hva: 2 tirsdagskvelder med erfaringsbasert dyrking og en samling på zoom.

Når: Oppstart tirsdag 28. mai kl. 17.30 og avsluttende zoom samling.

Hvor: *Aker Brygge Urban Farm, Grundingen 1, 0250 Oslo.

Pris: Kr. 979,- for undervisning inklusiv materiale.

Ønsker du kun å delta på utvalgte samling er prisen per samling kr. 569,-

inklusiv utstyr og zoom samling.

Early Bird pris ved påmelding innen 21.mai kr. 880,-.

Deal for to: er dere to som ønsker å gå sammen er prisen kr.1760,- ved

samlet innbetaling 🙂

Påmelding:

Send e-post med fullt navn og kontaktinformasjon til

akerbryggeurbanfarm@gmail.com .

Betaling etter avtale med faktura eller vipps til #814759.

Grow your own Microgreens!

- an experience-based growing course for microgreens enthusiasts!

This course teaches you about different types of Microgreens. You will

gain knowledge about different seeds and their needs. You will learn

about the sowing and germination process in relation to these and gain

experience with how to create a good growing environment for a

successful crop. Good planning and the right choices are important

elements for success.

The course is set up over 2 Tuesday evenings of 1.5 hours with

attendance at Aker Brygge and ends with a gathering on zoom, 10 days

later. The zoom gathering is to give the participants a good opportunity

to exchange experiences from the course and their own home growing

process. A Facebook group will also be created for Q&A's and

inspiration along the way.

Participants will be given growing boxes as well as seeds and growing

medium for use throughout the course. You want Microgreens both at

home and taken care of on the farm*. This provides a unique and broad

base of experience as well as flexibility in the learning process.

The intention of the course is that you gain enough knowledge and

experience to be able to make good choices and establish good habits to

enrich your diet with living plants all year round!

“It's magical to see small seeds grow into

tasty microgreens full of nutrition"

The course is taught by Anne-Kristine Tischendorf, owner and general

manager of Aker Brygge Urban Farm: "My roots are both in dance,

primitive culture and healing traditions as well as international health

and welfare policy before I became a gardener. On this course I look

forward to sharing my experience with Microgreens, urban agriculture

and health awareness. Nature has always been a source of inspiration

for me.”

*Teaching will be in both English and Norwegian if necessary!

May 28th; The small and fast-growing:

Radish Rambo, Daikon and China Rose

It is planned that the participants at the first gathering sow a selection of

radishes which will be left under grow lights on the farm* until the second

gathering. They get a growing box to take home and do the radish

process on their own at home.

June 11th; The herbs with seeds hats:

Coriander, fennel and oriental spring onion

At the second gathering, you get a new growing box to sow herb

microgreens, which are left under grow lights on the farm. These herbal

microgreens can be picked up after 2-3 weeks. Everyone get seeds for

their own home cultivation, too.

What you get: 2 Tuesday evenings with experience-based

cultivation and a gathering on zoom.

When: Start on Tuesday 28 May at 17.30 and final zoom meeting.

Where: *Aker Brygge Urban Farm, Grundingen 1, 0250 Oslo.

Investment: NOK 979 for tuition, equipment included.

If you only want to participate in one selected gathering, the price is NOK

569 including equipment and the zoom gathering.

Early Bird price when registering before 21 May NOK. NOK 880.

Deal for two: if you come with a friend, the price is NOK 1,760 when

paid together 🙂

Enrollment:

Send an email with your full name and contact information to

akerbryggeurbanfarm@gmail.com

Payment by agreement with invoice or Vipps to #814759.

Publisert 10.05.2024